MASZ PYTANIA ? ZADZWOŃ !

TELEFON: 32 254 34 45

Szanowni Państwo!

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice na rok szkolny 2024/2025 odbywać się będzie w oparciu o przepisy:

 1. ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 ze.zm),
 2. uchwałę nr XLV/1030/22 Rady Miasta Katowice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,
 3. uchwałę nr XXXVIII/765/17 Rady Miasta Katowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,
 4. zarządzenia nr 3707/2023 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 08 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2024/2025 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych, klas wyższych niż klasa pierwsza szkół podstawowych, oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Nabór będzie się odbywał przy wsparciu systemu elektronicznego - https://katowice.e-nabor.pl Uwaga:

o przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i do klasy I-szej w szkole podstawowej nie decyduje kolejność zgłoszeń w systemie.

Przypominam również, iż miejskie przedszkola/oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nie są placówkami obwodowymi, a gmina zapewnia miejsca w przedszkolach/szkole podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny, dla których jest organem prowadzącym w skali całego miasta, a nie w odniesieniu do poszczególnych dzielnic.

Rekrutacja podstawowa elektroniczna na rok szkolny 2024/2025 do miejskich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się w dniu 13.03.2024 r. o godzinie 11:00 i potrwa do 26.03.2024 r. do godziny 13:00.

Rekrutacja podstawowa  elektroniczna dla kandydatów, którzy chcą wybrać swoją szkołę obwodową lub klasę o profilu artystycznym, akademickim, - dwujęzycznym lub sportowym poza swoim obwodem na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się w dniu 11 marca 2024 r. o godzinie 08:00  i potrwa do dnia 22 marca 2024 r. do godziny 13:00, natomiast dla kandydatów, którzy dokonają wyboru szkoły podstawowej innej niż szkoła obwodowa rozpocznie się od dnia 22 kwietnia 2024 r. o godzinie 08:00  i potrwa do dnia 07 maja 2024 r. do godziny 13:00.

Słowniczek:

 1. dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym – oznacza dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat,
 2. dzieci sześcioletnie - (urodzone w 2018 r.) obowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Dziecko 6-letnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.
 3. dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym (na podstawie decyzji dyrektora rejonowej szkoły podstawowej)  - to dzieci, które kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,
 4. dzieci 2,5 – letnie – to dzieci które na dzień  01.09.2024r. będą miały ukończone 2,5 roku (urodzone do dnia 28.02.2021r.), te dzieci mogą być przyjęte do placówki, jeżeli po zakończeniu podstawowego postępowania rekrutacyjnego placówka dysponuje jeszcze wolnymi miejscami i może przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne uzupełniające. Należy podkreślić, że nabór do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest prowadzony w Katowicach jako nabór podstawowy i uzupełniający.  Należy w sposób indywidualny rozważyć kwestię rekrutacji dziecka 2,5 letniego, biorąc pod uwagę Jego samodzielność, samodzielne spożywanie posiłków, poziom rozwoju umożliwiający funkcjonowanie w grupie, jak również należy mieć na względzie przepisy prawa oświatowego art. 31 ust. 3 stanowiące, że wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
 5. rodzic – oznacza również opiekuna prawnego,
 6. miejskie przedszkole – oznacza również oddział przedszkolny w szkole podstawowej,
 7. wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,
 8. samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem, 
 9. miejsce zamieszkania – zostało określone w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny jako miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 k.c.). Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców bądź tego z rodziców (prawnych opiekunów), któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeśli rodzice mieszkają osobno, a prawa rodzicielskie przysługują obojgu rodzicom, miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. W przypadku gdy dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

 

 

 

 

 

Nabór do miejskich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Lp

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie przez    rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

od 26 lutego 2024 r. do 5 marca 2024 r.

 

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 13 marca 2024 r. od godz. 11:00 do 26 marca 2024 r.  do godz. 13:00

od 17 kwietnia 2024 r. od godz. 11:00 do 19 kwietnia 2024 r. do godz. 13:00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe

od 13 marca 2024 r. od godz.

11:00 do 27 marca 2024 r. do godz. 17:00

od 17 kwietnia 2024 r. od godz.

11:00 do 22 kwietnia 2024 r. do godz. 17:00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

5 kwietnia 2024 r. o godz. 13:00

25 kwietnia 2024 r. o godz. 13:00

5.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 5 kwietnia 2024 r. od godz.

13:00 do 10 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00

od 25 kwietnia 2024 r. od godz.

13:00 do 29 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

12 kwietnia 2024 r. o godz. 13:00

30 kwietnia 2024 r. o godz. 13:00

Rodzic każdego dziecka uczestniczącego, w bieżącym roku szkolnym w zajęciach wychowania przedszkolnego ma prawo do złożenia deklaracji woli kontynuacji. Deklarację przyjmuje dyrektor przedszkola/szkoły. W przypadku dziecka odraczanego od realizacji obowiązku szkolnego, do deklaracji kontynuacji powinna być dołączona decyzja o odroczeniu (…) wydana przez dyrektora właściwej rejonowej szkoły podstawowej. Dokument taki należy przedstawić w przedszkolu/szkole niezwłocznie po jego otrzymaniu. Rodzice składają deklarację, o której mowa do dnia 05.03.2024 r. Jeśli do dnia 05.03.2024 r. rodzic nie będzie dysponował decyzją o odroczeniu, powinien złożyć deklarację woli kontynuacji oraz ustalić z dyrektorem przedszkola/szkoły dostarczenie odroczenia realizacji obowiązku szkolnego.

Jeżeli rodzic chce zmienić placówkę, do której obecnie uczęszcza dziecko, zobowiązany jest do przejścia procedury rekrutacyjnej.

 

Przebieg procesu rekrutacji:

 • postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców dziecka,
 • we wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują 3 wybrane przedszkola/szkoły według swoichpreferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego. Przedszkole wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywane jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru.

Rodzice:

 • wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
 • drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach i braku możliwości wypełnienia przez rodziców wniosków w systemie elektronicznym, można dokonać rejestracji wniosku w systemie, udając się do przedszkola/szkoły, które we wniosku jest wskazane na I miejscu (I wyboru). Podpis rodziców dziecka jest potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

Ponadto:  do wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie wybranych kryteriów. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej. Składający oświadczenie jest  obowiązany do podpisania w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 przywołanej wyżej ustawy Prawo oświatowe). Oświadczenia będą dla Państwa przygotowane w systemie elektronicznym, a zatem będzie można je wypełnić i wydrukować.

W dalszej kolejności:

 • zgodność danych zawartych we wniosku sprawdza i potwierdza jednostka I wyboru,
 • wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole podstawowej wskazanej we wniosku, przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
  • żądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawartew oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

-zwrócić się do organu prowadzącego publiczne przedszkole/szkołę podstawową, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone,

 • wyniki postępowania rekrutacyjnego, komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia,
 • rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli w przedszkolu/ szkole podstawowej, do którego dziecko zostało zakwalifikowane,
 • komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły podstawowej, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę uczęszczania dziecka do przedszkola/szkoły podstawowej. Po zamknięciu rekrutacji, komisja podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły podstawowej,
 • rodzice dzieci, których nie zostały przyjęte mogą:

-wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/szkoły w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

 • wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły  odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnejw terminie 3 dni od dnia  otrzymania uzasadnienia. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły z oddziałami przedszkolnymi przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Przed rozpoczęciem procesu naboru będzie udostępniony poprzez stronę naborową informator miejskich przedszkoli, zespołów szkolno – przedszkolnych oraz szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w Katowicach, do których mogą być rekrutowane dzieci.

Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego stanowi załącznik do Zarządzenia nr 3707/2023 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 8 grudnia 2023r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2024/2025 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, przedstawiony w tabeli powyżej.  Oprócz przedstawienia harmonogramu w wersji tabelarycznej w niniejszej informacji jest on także dostępny dla Państwa na stronie naboru.

Jeżeli rodzic dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego chce, by dziecko uczęszczało do ogólnodostępnego oddziału przedszkolnego, uczestniczy w procesie rekrutacji (edukacja włączająca).

Jeżeli rodzic dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego chce, aby dziecko realizowało wychowanie przedszkolne w oddziale integracyjnym lub specjalnym nie podlega procesowi rekrutacyjnemu, o którym mowa powyżej. Właściwy wniosek o skierowanie do kształcenia specjalnego/integracyjnego w przedszkolu/szkole podstawowej z  przedszkolnymi - oddziałami integracyjnymi/specjalnymi wraz z kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na niepełnosprawność, składany jest w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice, przy ulicy  Rynek 1, w godzinach pracy Urzędu.

Nabór do szkół podstawowych

Najważniejsze daty dotyczące naboru do klas pierwszych szkół podstawowych

Informacje dla kandydatów, którzy chcą wybrać swoją szkołę obwodową lub klasę  o profilu artystycznym, akademickim lub sportowym poza swoim obwodem Od 11 marca 2024 roku do 22 marca 2024 roku

Zgłoszenie kandydata do przynależnej mu obwodowej szkoły podstawowej w systemie elektronicznym oraz przekazanie podpisanego zgłoszenia (wraz z załącznikami) do szkoły obwodowej;

 • Od 11 marca 2024 roku do 25 marca 2024 roku

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń do szkoły podstawowej, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe;

 • 16 kwietnia 2024 roku do godz. 13:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Informacje dla kandydatów, którzy chcą wybrać inną szkołę niż szkoła obwodowa lub  kandydaci z obwodu, którzy nie zarejestrowali zgłoszenia w systemie naborowym  w poprzednim terminie

 • Od 22 kwietnia 2024 do 07 maja 2024

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej w systemie elektronicznym oraz przekazanie podpisanego wniosku (wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym) do placówki pierwszego wyboru, lub zgłoszenie kandydata do szkoły podstawowej w systemie elektronicznym oraz przekazanie podpisanego zgłoszenia (wraz z załącznikami) do szkoły obwodowej;

 • Od 22 kwietnia 2024 do 13 maja 2024  roku

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i zgłoszeń o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe;

 • 21 maja 2024 roku do godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;  Od 21 maja 2024 do 24 maja 2024 roku

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia;

 • 10 czerwca 2024 roku do godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych.

Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego stanowi załącznik do Zarządzenia nr 3707/2023

Prezydenta Miasta Katowice z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2024/2025 terminów Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025, w tym terminy składania dokumentów, do klas pierwszych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych w szkołach podstawowych i oddziałów dwujęzycznych klas wyższych niż klasa pierwsza szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.  Oprócz przedstawienia harmonogramu w wersji tabelarycznej w niniejszej informacji jest on także dostępny dla Państwa na stronie naboru.

 

 

 

 

Oddział Ogólnodostępny:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Zgłoszenie kandydata do przynależnej mu obwodowej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 11 marca 2024 r. od godz.

8:00 do 22 marca 2024 r. do godz. 13:00

od 22 kwietnia 2024 r. od

godz. 8:00 do 7 maja 2024 r.

do godz. 13:00

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do pozaobwodowej szkoły podstawowej (oraz obwodowej w terminie uzupełniającym ) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 22 kwietnia 2024 r. od

godz. 8:00 do 7 maja 2024 r.

do godz. 13:00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe

od 11 marca 2024 r. od godz.

8:00 do 25 marca 2024 r. do godz. 15:00

 

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i zgłoszeń o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe

 

od 22 kwietnia 2024 r. od

godz. 8:00 do 13 maja 2024

r. do godz. 15:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego lub sportowego)

 

21 maja 2024 r. o godz.

13:00

6.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego lub sportowego)

 

od 21 maja 2024 r. od godz.

13:00 do 24 maja 2024 r. do godz. 13:00

7,

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przynależnych do szkoły obwodowej przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego i dwujęzycznego ) ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego i dwujęzycznego )

16 kwietnia 2024 r. o godz. 13:00

10 czerwca 2024 r. o godz. 13:00

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego i dwujęzycznego ) ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego i dwujęzycznego )

 

10 czerwca 2024 r. o godz. 13:00

        1)     Oddział akademicki, artystyczny i sportowy na poziomie klasy I-szej:

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do pozaobwodowej szkoły podstawowej oraz obwodowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 11 marca 2024 r. od godz. 8:00 do 22 marca 2024 r. do godz. 13:00

od 22 kwietnia 2024 r. od godz. 8:00 do 7 maja 2024 r. do godz. 13:00

2

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej/ sprawdzianu predyspozycji 

od 25 marca 2024 r. do 5 kwietnia 2024 r.

od 8 maja 2024 . do 20 maja 2024 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej/sprawdzianu predyspozycji oraz podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów innych niż ogólnodostępne

8 kwietnia 2024 r. o godz. 13:00

3 czerwca 2024 r. o godz.

13:00

4

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka ( w postaci pisemnego oświadczenie lub przez system elektroniczny)

od 8 kwietnia 2024 r. do 12 kwietnia 2024 r. do godz. 13:00

od 3 czerwca 2024 r. do 6 czerwca 2024 r. do godz. 13:00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

16 kwietnia 2024 r. o godz. 13:00

10 czerwca 2024 r. o godz. 13:00

 

 

 

 

 1. Oddział Sportowy:

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 18 marca 2024 r. od godz. 8:00 do 5 kwietnia 2024 r. do godz. 13:00

od 20 maja 2024 r. od godz. 8:00 do 7 czerwca 2024 r. do godz. 13:00

2

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo oświatowe

od 8 kwietnia 2024 r. do 26 kwietnia 2024 r.

od 10 czerwca 2024 r. do 14 czerwca 2024 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo oświatowe oraz podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału sportowego

30 kwietnia 2024 r. o godz. 13:00

18 czerwca 2024 r. o godz. 13:00

4

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka do oddziału sportowego. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia

od 30 kwietnia 2024 r. do 10 maja 2024 r. do godz. 13:00

od 18 czerwca 2024 r. do 21 czerwca 2024 r. do godz. 13:00

5

Dostarczenie przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie do oddziału sportowego świadectwa ukończenia klasy programowo niższej

od 21 czerwca 2024 r. do 28 czerwca 2024 r.

od 21 czerwca 2024 r. do 28 czerwca 2024 r.

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału sportowego

3 lipca 2024 r. o godz.

13:00

3 lipca 2024 r. o godz.

13:00

 1. Oddział Dwujęzyczny:

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego szkoły podstawowej wraz z

 

 

 

S t r o n a |

 

dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 18 marca 2024 r. od godz. 8:00 do 5 kwietnia 2024 r. do godz. 13:00

od 20 maja 2024 r. od godz. 8:00 do 7 czerwca 2024 r. do godz. 13:00

2

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego, o którym, mowa w art. 139 ustawy – Prawo oświatowe

od 8 kwietnia 2024 r. do 26 kwietnia 2024 r.

od 10 czerwca 2024 r. do 14 czerwca 2024 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o których mowa w art. 139 – Prawo oświatowe oraz podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału dwujęzycznego

30 kwietnia 2024 r. o godz. 13:00

18 czerwca 2024 r. o godz. 13:00

4

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka do oddziału dwujęzycznego. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia

od 30 kwietnia 2024 r. do 10 maja 2024 r. do godz. 13:00

od 18 czerwca 2024 r. do 21 czerwca 2024 r. do godz. 13:00

5

Dostarczenie przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego świadectwa promocyjnego do klasy VII

od 21 czerwca 2024 r. do 28 czerwca 2024 r.

od 21 czerwca 2024 r. do 28 czerwca 2024 r.

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału dwujęzycznego

3 lipca 2024 r. o godz.

13:00

3 lipca 2024 r. o godz.

13:00

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Zespół Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach, z siedzibą w Katowicach przy ul. Zarębskiego 2, 40-854 Katowice; tel. 32-2547699, e-mail: sp20@o2.pl .
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Pani Agata Krystek-Jadwiżuk. Z inspektorem można się kontaktować za pośrednictwem poczty e-mail: a.krystek@cuw.katowice.pl lub telefonicznie pod numerem 32 3570856 lub listownie na adres Administratora.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych placówki oraz realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa krajowego, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Centrum Usług Wspólnych w Katowicach realizujące obsługę księgową, płacową oraz inne usługi związane z obsługą placówki; Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, które dostarcza platformy informatyczne przetwarzania danych;  firmy informatyczne, z którymi podpisane są stosowne umowy oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa na podstawie, których dane są przetwarzane, a dane archiwalne przez czas wynikający z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia i prawo do przenoszenia danych. Prawa te są realizowane uwzględniając przepis prawa na podstawie, którego dane są przetwarzane oraz uwzględniając obowiązek wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa i realizacji nałożonych zadań.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy prawa, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Administrator nie wykorzystuje Państwa danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 10. Zasady przetwarzania Państwa danych na stronach WWW placówki określa Polityka Prywatności dostawcy serwisu internetowego, na których znajduje się strona WWW.