MASZ PYTANIA ? ZADZWOŃ !

TELEFON: 32 254 34 45

"KROKUSOWA OAZA" - akcja sadzenia cebulek krokusów w Parku Śląskim. W akcji tej wzięły udział 5 i 6 latki, czyli grupa "Wiewiórki" i grupa "Sówki". Pogoda nam dopisała. Przedszkolaki dowiedziay się, że żeby na wiosnę wyrosły śliczne krokusy, trzeba jesienią posadzić krokusowe cebulki. Jak należy pracować objaśniła nam pracownica parku.  Żeby posadzić taką cebulkę trzeba zrobić w ziemi ogrodniczym szpikulcem odpowiednią dziurkę w ziemi, do której trzeba włożyć cebulkę i zasypać piaskiem. Panie robiły dziurki, w których część dzieci umieszczało cebulki, a inne zasypywały je piaskiem. Wszystkie przedszkolaki wykonywały swoją pracę z dużym zaangażowaniem. Na dzieci, które skończyły sadzenie czekały cukierki, dyplom i grupowe zdjęcie z Wiewiórką. Była to wspaniała zabawa. "Sówki" odwiedziły również budynek Dyrekcji Parku Śląskiego gdzie zobaczyły jak działa parkowy monitoring. Wiedzą już, że pan obsługujący monitoring wszystko widzi, co dzieje się w parku i może odpowiednio zareagować. Przedszkolaki bardzo zadowolone i zmeczone wróciły do przedszkola na pyszny obiadek.

 

Wszystkie
KROKUSOWA OAZA - AKCJA W PARKU ŚLĄSKIM 22.09.2023

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Zespół Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach, z siedzibą w Katowicach przy ul. Zarębskiego 2, 40-854 Katowice; tel. 32-2547699, e-mail: sp20@o2.pl .
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Pani Agata Krystek-Jadwiżuk. Z inspektorem można się kontaktować za pośrednictwem poczty e-mail: a.krystek@cuw.katowice.pl lub telefonicznie pod numerem 32 3570856 lub listownie na adres Administratora.
  3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych placówki oraz realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa krajowego, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
  4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Centrum Usług Wspólnych w Katowicach realizujące obsługę księgową, płacową oraz inne usługi związane z obsługą placówki; Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, które dostarcza platformy informatyczne przetwarzania danych;  firmy informatyczne, z którymi podpisane są stosowne umowy oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa na podstawie, których dane są przetwarzane, a dane archiwalne przez czas wynikający z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia i prawo do przenoszenia danych. Prawa te są realizowane uwzględniając przepis prawa na podstawie, którego dane są przetwarzane oraz uwzględniając obowiązek wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa i realizacji nałożonych zadań.
  7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
  8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy prawa, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  9. Administrator nie wykorzystuje Państwa danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
  10. Zasady przetwarzania Państwa danych na stronach WWW placówki określa Polityka Prywatności dostawcy serwisu internetowego, na których znajduje się strona WWW.